IT | EN | DE | RU | ES | فارسی
Progetto OMC stampi

تیم طراحی

Stampoبه کارگیری فن آوریهای پیشرفته اساس روند طراحی ماست برای رسیدن به حداکثر بازدهی در امر تولید و نیز برای دستیابی به بالاترین سطح کیفیت در محصول نهایی، و از همه مهمتر برای جلب هرچه بیشتر رضایت مشتری. با توجه به برخورداری از بالاترین استانداردهای کیفیتی، قالبهای تولیدی ما قادرند تا در فهرست انتخاب مشتریها همواره در بین صدرنشینها قرار گیرند.